- dovolitev sklenitve zakonske zveze mladoletni osebi

Center za socialno delo sme izjemoma dovoliti osebi, ki še ni stara 18 let, da lahko sklene zakonsko zvezo, kadar za to obstojajo utemeljeni razlogi. Preden center za socialno delo dovoli sklenitev zakonske zveze, mora zaslišati mladoletnika, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko zvezo in mladoletnikove starše ali skrbnika. Mladoletnik, ki ni dopolnil 15 let, ne more niti z dovoljenjem skleniti zakonske zveze.
Center za socialno delo sme dovoliti tudi zakonsko zvezo med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, ter med skrbnikom in varovancem.
V zadevi dovolitve sklenitve zakonske zveze se postopek konča z izdano odločbo, ki jo je, ob prijavi za sklenitev zakonske zveze, potrebno priložiti matičarju. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 23. in 24. člen, Uradni list RS, št. 69/04 UPB).

- urejanje starševstva

Za otroke, ki niso rojeni v zakonski zvezi, lahko očetje na centru za socialno delo ali na Upravni enoti z izjavo priznajo otroka za svojega. S priznanjem se mora strinjati tudi mati otroka. Dopustno je, da oče prizna otroka za svojega že pred rojstvom; priznanje očetovstva velja samo pod pogojem, da se otrok rodi živ. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 87. člen, 88., 89. člen; Uradni list RS, št. 69/04 UPB).

- svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze

je strokovna pomoč zakoncema pri reševanju vprašanj, ki so povezana z družinskim življenjem ob in po razvezi, s koristjo otrok in njihovo zaščito ter novimi nalogami staršev. Svetovalni razgovor je zakonsko obvezen za starše z mladoletnim otrokom, pogovor se opravi tudi z otrokom z namenom ponuditi otroku možnost, da izrazi svoje mnenje, ob tem se upošteva otrokova zrelost in razumevanje (po 10. letu starosti) oz. otroka starega nad 15 let seznanimo s pravico, da nastopa v razveznem postopku kot stranka ter mu omogočimo, da izrazi svoje mnenje.

- sporazumevanje o varstvu skupnih otrok, stikih ter preživnini ob razpadu izvenzakonske skupnosti

poteka pri CSD s staršema mladoletnih otrok, je strokovna pomoč pri reševanju vprašanj otrokove koristi ob spremenjenih družinskih pogojih po razpadu skupnosti

(Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; 64. člen, 68., 70., 71., 78., 105., 105. a, 106., 106. a člen ; Uradni list RS, št. 69/04 UPB; Pravilnik o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora; Uradni list RS, št. 41/89).

- družinsko ali partnersko svetovanje

urejanje odnosov v družini predstavlja strokovno delo z družino, ki se je znašla v stiski zaradi različnih življenjskih neugodnih okoliščin, ki so povzročile, da je prišlo v družini do kakršnekoli oblike nasilja, ogroženosti, suma o neustreznem ravnanju, z velikim poudarkom na zaščiti pravic, koristi in interesov mladoletnih otrok. Strokovni delavci skušamo družino usposobiti za premagovanje težav, iskati nove rešitve, jih podpreti… Predvsem pa najprej poskrbeti za varnost in zaščito otroka.

- ukrepi centra za socialno delo

Ukrepi centra za socialno delo temeljijo na zaščiti otroka in ne na kaznovanju staršev za njihova dejanja; če starši ne poskrbijo za svojega otroka, kar je njihova zakonska pravica in dolžnost, center za socialno delo poseže v njihovo roditeljsko pravico z namenom zavarovati otroka.
Center za socialno delo ukrepa po splošnem pooblastilu, kadar želi izpeljati katerikoli ukrep za varstvo otrokovega interesa, pod pogojem, da je ta potreben. Najprej se izbere ukrep, ki bo starše in otroka najmanj prizadel, pa bo vendar z njim dosežen želeni učinek, kar pomeni zagotovitev otrokove koristi (svetovati staršem, opozarjati starše na napake pri negi in vzgoji otroka, napotiti starše v vzgojno, zdravstveno, socialno ali svetovalno institucijo, določiti stalni nadzor nad izvrševanjem roditeljske pravice, pomagati staršem pri urejanju življenjskih razmer).
Center za socialno delo lahko izpelje tudi ukrep odvzema otroka staršem in oddajo otroka drugi osebi ali zavodu v varstvo in vzgojo, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist. Pri tem ni nujno, da gre za krivdno ravnanje staršev, lahko gre za čisto objektivne razloge.
Centru za socialno delo je na voljo tudi ukrep, kjer zaradi otrokove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj, na lastno pobudo ali na predlog staršev odda otroka v vzgojno organizacijo. Razlogi za tak ukrep so navadno podani pri mladoletniku samem, čeprav so lahko težave pri otroku pogosto posledica zanemarjanja vzgoje in varstva.
Center za socialno delo je tudi dolžan opraviti ukrepe za zaščito in varstvo otrokovih premoženjskih interesov, kjer lahko od staršev zahteva, da položijo račun o upravljanju otrokovega premoženja. Tako lahko predlaga sodišču, da dovoli zavarovanje na premoženju staršev ali predlaga, da postavi sodišče starše v položaj skrbnika glede upravljanja z otrokovim premoženjem. Delo skrbnika nadzira center za socialno delo, kar pomeni, da so starši v takem primeru dolžni pridobiti soglasje centra za socialno delo pri upravljanju otrokovega premoženja. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 119. člen, 120., 121. 122. člen, Uradni list RS, št. 69/04 UPB, Konvencija o otrokovih pravicah, Uradni list RS, MP, št. 55/92).