Skupina rejnic je namenjena vsem rejnicam, katere imajo v vzgoji in varstvu nameščene otroke, kateri iz različnih razlogov ne morejo živeti pri svojih starših.

Skupina rejnic poteka enkrat mesečno v prostorih Centra za socialno delo Šentjur pri Celju.
Program poteka po predvidenem načrtu, vendar so možne spremembe, glede na aktualna dogajanja v rejniških družinah. Na skupini obravnavamo strokovne teme predvsem z vsebinami, katere so aktualne in rejnicam pripomorejo pri njihovi vsakodnevni vzgoji rejencev. Za rejnice enkrat letno organiziramo izobraževanje in k sodelovanju povabimo zunanje strokovnjake.
Cilj in namen skupine rejnic je nenehno izobraževanje, izmenjava izkušenj, pridobivanje dodatnih informacij in znanj ter vzpostavljanje dobrega sodelovanja s Centrom za socialno delo. Cilj skupine je zagotavljanje večje strokovnosti in kvalitete dela rejnic in s tem zagotavljati rejencem boljše pogoje za njihov zdrav osebnostni razvoj.

Kontaktna oseba:
Cvetka Kovačič, dipl.soc.del