>

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

Rok za oddajo vloge je do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene.

Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017; če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi. http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/

POMEMBNE INFORMACIJE:

- štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C in 8/16-ZŠtip-1A) enako kot državne štipendije;
– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;
– dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
– v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
– po razpisu za šolsko leto 2017/2018 imajo možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v 1. letnik izobraževalnih programov, ki so navedeni v prilogi 1 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Podrobnejše informacije:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
www.sklad-kadri.si
deficitarne@sklad-kadri.si
Kontaktna oseba: mag. Helena Knez
Tel.: 01 434 15 77

Priloga 1: Seznam poklicev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

- kamnosek/kamnosekinja
– mehatronik operater/operaterka
– izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
– instalater/instalaterka strojnih instalacij
– oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
– elektrikar/električarka
– avtokaroserist/avtokaroseristka
– pek/pekarka
– slaščičar/slaščičarka
– mesar/mesarka
– tapetnik/tapetničarka
– mizar/mizarka
– zidar/zidarka
– klepar-krovec/kleparka-krovka
– izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
– tesar/tesarka
– slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
– pečar/pečarka
– gozdar/gozdarka
– dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:
– ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
– mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
– strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
– kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku