Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotavljajo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
Otroka, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v izvenzakonski skupnosti, so starši dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Zajemati mora stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb otroka.
Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novi višini preživnine.
Upravičenec je po 18. letu starosti dolžan centru za socialno delo do konca meseca januarja predložiti potrdilo o šolanju in ga obvestiti, kje se redno šola. V nasprotnem primeru center za socialno delo ni dolžan pisno obvestiti upravičenca in zavezanca o uskladitvi.
Od 01.05.2004 se je pristojnost glede izdaje izvršilnega naslova o preživljanju otrok prenesla na okrožna sodišča, s tem se je bistveno spremenila tudi vloga centra za socialno delo pri urejanju preživnine.
Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj in se sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da okrožno sodišče v nepravdnem postopku izda sklep o tem. Če sodišče ugotovi, da sporazum o preživnini ni v korist otroka, predlog zavrne.
Odpoved pravici do preživnine nima pravnega učinka.
Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo okoliščine na podlagi katerih je bila preživnina določena.

Pomoč pri sklenitvi sporazuma o preživnini
V kolikor se starša o preživljanju skupnih otrok ne moreta sporazumeti, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.
Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Zahtevi starša mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o preživljanju otrok. Preden sodišče odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo.
(Zakonska podlaga:  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur.l. RS, št.69/2004-UPB)

Pravica do nadomestila preživnine
Pravica otroka do preživljanja je temeljna otrokova pravica, Ustava Republike Slovenije v okviru roditeljske pravice določa, da so starši dolžni vzdrževati svoje otroke, v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa piše, da so starši dolžni svoje otoke dolžni preživljati.
In ker vedno ni tako, lahko zakoniti zastopniki mladoletnih otrok, ki preživnine s strani zavezanca ne prejemajo pri Jamstvenem in preživninskem skladu (JPS) uveljavljajo pravico do nadomestila preživnine.
Z izplačevanjem nadomestil preživnine je otrokom, mlajšim od 18. let, ki živijo v enoroditeljskih družinah, za katere preživninski zavezanci ne izpolnjujejo redno svojih obveznosti, zagotovljena večja socialna varnost.

Kako do uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine?
Za uveljavitev te pravice je v papirnicah na voljo poseben obrazec – Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine (DZS-Obr. 8,42). Izpolnjen obrazec in vse potrebne listine je potrebno posredovati priporočeno po pošti ali osebno na naslov jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Več o tem lahko preberete tukaj.