vnesite novico in zgoraj izberite Objavljeno: Da

Pojasnila v zvezi z omejitvijo dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu  V zvezi z izvajanjem 128. člena Zakona o dedovanju in pogostih vprašanj ljudi ali bo potrebno denarno socialno pomoč vračati vam posredujemo naslednja pojasnila, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Pravno podlago za vračilo sredstev predstavlja 128. člen Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 z vsemi nadaljnjimi spremembami), ki določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine (prvi odstavek). Premoženje, ki postane lastnina Republike Slovenije ali občine, se s sklepom izroči pristojnemu organu RS oziroma pristojnemu organu občine (drugi odstavek).  Ne glede na določbo prvega odstavka 128. člena odloči sodišče, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči RS oziroma občini (tretji odstavek). RS oziroma občina, iz proračuna katere se je pomoč financirala, ima v zavarovanje svoje terjatve iz prejšnjega odstavka do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico  na stvareh, ki sodijo v zapuščino (četrti odstavek).  Zakon o dedovanju v 129. členu določa, da se RS ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, lahko do konca zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči. Trenutno se kot pomoč po predpisih o socialnem varstvu, ki se izplačuje iz proračuna RS, šteje denarna socialna pomoč po Zakonu o socialnem varstvu ne glede na obliko. Zato se upošteva: denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč v enkratnem znesku, izredna denarna socialna pomoč za obdobje, trajna denarna socialna pomoč. Sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje občane, ki tega niso zmogli s svojimi dohodki (doplačila storitev v domovih starostnikov in družinskega pomočnika) in občinske denarne socialne pomoči.